Het Godsbewustzijn (Frans Langenkamp)

Godsbewustzijn is een fijner stadium van kosmisch bewustzijn. In kosmisch bewustzijn ben je je bewust van je wezenlijke vrijheid, je ik-besef, je ego is kosmisch geworden. Je hebt de hele reikwijdte van je geest leren kennen; van de oppervlakkige veranderende lagen tot en met de bron van alle geestelijke activiteit, de bron van je gedachten in absolute stilte.

In Kosmisch bewustzijn heb je de stilte in jezelf gevonden, en heb je jezelf ermee geïdentificeerd. Je hebt het absolute ontdekt, de pure abstractie, die de bron en essentie is van al het relatieve, van de hele veranderlijke schepping.
Je ziet in, dat er maar één absolute bestaat; een Zijn, één Niets, een verenigd Veld van alle wetten van de natuur, een Nulpunt-veld, dat de bron is van alle energie en van alle materie; In religieuze termen: je hebt ingezien dat er één God is, die de bron is van hemel en aarde.

Je identificeert je niet meer met je lichaam, noch met je geest, noch met je ziel! Je identificeert je met je ware Zelf, het kosmische Ik-besef, dat de bron en essentie is van je persoonlijke ego. Je realiseert je: ik ben een kosmisch wezen, dat momenteel een aardse, menselijke ervaring opdoet!

Deze identificatie met je ware zelf is heel ontspannend voor de persoonlijkheid, heel ontspannend voor de psychologie en voor de fysiologie, dat je volkomen rust in jezelf. Psychologisch ben je bevrijd geworden zelf tijdens je leven als mens hier op aarde. In de vedische literatuur heet dit: Jivan Mukta, bevrijd tijdens het leven op aarde. Men heeft Moksha bereikt (bevrijding) men heeft de Buddha natuur bereikt (Ontwaakte staat van zijn), men heeft in zekere zin het doel van het leven bereikt…vrijheid!

De ontspannen toestand van het zenuwstelsel handhaaft spontaan de toestand van onbegrensd bewustzijn, de aard van het ware zelf. Je bent dus volkomen jezelf geworden, je hebt de Waarheid in jezelf ontdenkt over jezelf: je bent absoluut en onsterflijk. Je weet diep van binnen: ik mag er zijn, ik ben geweldig, in wezen ben ik perfect, in wezen ben ik goddelijk, een veld van alle mogelijkheden. Ik kan eindelijk doen wat ik wil en wat ik voor juist houd!

Je bent gevestigd in de Waarheid omtrent je ware Zelf, en nu ga je die waarheid meer en meer leven! Je gaat de waarheid van het leven in het algemeen steeds meer inzien, je waarneming verdiept zich op basis van die totaal ontspannen toestand van bewustzijn. Je verkrijgt nu het vermogen de werkelijkheid waar te nemen, ze te zien zoals ze is! Deze bewustzijnstoestand noemde Boeddha Nirwana, je bent bevrijd van alle waandenkbeelden.

Je gaat meer genieten van de werkelijkheid, want je ziet in dat er niets fantastischer is als de werkelijkheid! Je gaat de werkelijkheid waar-deren. Je gaat meer de uitdrukking geven aan de werkelijkheid: je gaat meer waarheid spreken. Je denken, spreken en handelen komt meer en meer in harmonie met de werkelijkheid. Je wordt totaal realistisch. In feite ben je nu rijp om een werkelijke WETEN-schapper te worden.

Je begrijpt steeds beter, dat de werkelijkheid een manifestatie van God is. De manifeste realiteit is het lichaam van god, die in wezen abstract en absoluut is. Door meer in harmonie te komen met de werkelijkheid, kom je meer en meer in harmonie met God of het Goddelijke. Je geeft steeds meer uiting aan de werkelijkheid en de liefde die eraan ten grondslag ligt.

Nadat je geest ontwikkeld en ontwaakt is geworden, gaat nu ook je hart ontwikkelen! Je gaat de werkelijkheid steeds meer waarderen. Je ziet het goede , het ware en het schone zich uitdrukken in alle delen van de schepping. Je ziet de perfectie in van het kunstwerk dat de werkelijkheid is. Door de waardering voor het kunstwerk, krijg je steeds meer bewondering voor de kunstenaar, die de werkelijkheid zijn creatieve en intelligente vorm gegeven heeft! Je ontwikkeld toewijding aan het Goddelijke dat in alle delen van de schepping tot uiting komt!

Door de essentie van de werkelijkheid te leren kennen, zijn je gedachten, woorden en daden steeds meer in overeenstemming met de evolutionaire impuls die in de schepping tot uitdrukking komt. Je komt steeds meer in tune met wat men in religieus jargon noemt ‘de wil van God’. Je handelen meer en meer naar Gods wil, en dat valt je alles behalve zwaar, aangezien je diep van binnen weet: dat Goddelijke Bewustzijn ben ik Zelf!

Alles wat je wilt is tevens de wil van de werkelijkheid, de wil van het Universum, de wil van God. Daardoor voel je je ondersteund in al je ondernemingen. Je komt in de comfortabele toestand die Jezus destijds als volgt onder woorden bracht: Vind eerst het koninkrijk der hemelen binnen in je en al het andere zal je worden toegevoegd. Je merkt dat het universum reageert op jouw wensen en intenties.

Je merkt dat het universum een vriendelijke plek is. Het leeft, en het doet zijn best om jouw intenties te vervullen. Je hoeft maar aan iets te denken, en je merkt dat de werkelijkheid zich in die richting beweegt! Je krijgt ook een zogenaamde ‘Vaach-Siddhi’: een succesvolle spraak: alles wat je zegt tendeert ernaar werkelijkheid te worden. Daardoor ga je je woorden voortaan heel zorgvuldig en bewust kiezen. Je beseft meer en meer dat je de schepper bent van al je ervaringen. Je ziet in dat elk mens de schepper is van zijn eigen geluk dan wel van zijn ongeluk. Je ziet in dat dat altijd zo geweest is en dat dat eigenlijk voor alle wezens geldt. Je krijgt inzicht in de wet van Karma: elke activiteit die we verrichten komt op de een of andere manier bij ons terug.

Of zoals Jezus het verwoordde: wat je zaait zul je oogsten. Je gaat de volle verantwoording voor je eigen levenssituatie dragen, en je doet er alles voor om die te verbeteren. Wanneer we eenmaal weten hoe we ons leven op aarde kunnen verbeteren, dan doen we dat ook spontaan: dat is onze ingeboren tendens. We worden vroeger of later bewuste co-creators, mede-scheppers samen met de kosmische creatieve intelligentie. Met andere woorden, we worden meer en meer een weerstandsvrij kanaal waardoor de kosmische creatieve intelligentie zich kan manifesteren en uitdrukken.

En dit alles is het spontane en natuurlijke gevolg van ont-spanning. Door systematisch te werken aan onze ontspanning hebben we het kosmische bewuste Zijn in onszelf leren kennen. Door ons te ontspannen gaan we onszelf ont-moeten! Je denken en voelen wordt ontspannen, vrij van dwangmatigheden, krampachtigheden. Je zet je eigen persoonlijkheid niet langer onder druk, waardoor je vrij wordt van hoge bloeddruk, bij voorbeeld. Je duwt de rivier van het leven niet meer, omdat je inziet en ervaart dat die vanzelf stroomt! Zo wordt je vrij van angst vrij van zorgen, vrij van boosheid en verdriet.

Op basis van kosmisch bewustzijn begin je dus van Zelf meer vol-ledig te leven. Je bent jezelf geworden in alle omstandigheden, en daarom doe je nu precies wat je goddelijke bewustzijn je ingeeft. Je begint nu werkelijk van het leven te genieten! Je leven wordt nu ervaren als toenemende golven van geluk, op een onbegrensde oceaan van vervulling…

Een zenuwstelsel dat vrij is van stress en spanningen handhaaft spontaan dat onbegrensde, gelukzalige bewuste Zijn! Dan wordt je een weerstandsloos kanaal voor de uitdrukking van Gods wil op aarde. En dit is wat Jezus ook voor ogen stond. ‘Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel….’ Hij wist dat dat mogelijk was en dat dat eigenlijk heel natuurlijk is. We hoeven alleen maar op te houden het leven voor onszelf ingewikkeld en zwaar te maken! De gevolgen van een gestresst leven op aarde worden steeds duidelijker zichtbaar. Het is te hopen dat de mensheid hieruit de juiste conclusie leert te trekken…

Maar ook als de mensheid blijft dwalen en blijft strijden en lijden, jij persoonlijk doet daar niet meer aan mee, en je wordt een lichtbaken voor de onwetende en (daardoor) lijdende mensheid.

Dus op basis van een gevoel van innerlijke vrijheid, dat gepaard gaat aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid, kun je je veroorloven je hart te openen. Onbewuste angsten heb je opgelost onderweg naar het ont-moeten van jezelf op het niveau van het kosmische Zijn. Deze innerlijke zekerheid die je op een mentaal, geestelijk niveau hebt verworven, wordt de basis voor je toenemende vermogen om te genieten, te waarderen, en te bewonderen. Ook je verwondering over de pracht en over het Wonder van de schepping kunnen nu dag na dag toenemen!

Zoals Zelfbewustzijn (de vierde bewustzijnstoestand, na slapen, dromen en waken), samenhangt met de opening van het hartchakra, zo hangt kosmisch bewustzijn (de vijfde bewustzijnstoestand) samen met de opening van het keelchakra. Wanneer het kosmische bewustzijn zich verdiept en verfijnt, dan opent zich parallel aan deze hogere bewustzijnstoestand het daarboven gelegen chakra, het voorhoofdchakra. Het zesde chakra heeft alles te maken met je spirituele ego en de wilskracht die daarin huist!
Wat je op dat niveau visualiseert, tendeert ernaar realiteit te worden in de manifeste werkelijkheid. Op het niveau van de zesde chakra, welke samenhangt met verfijnd kosmisch bewustzijn, of in een woord Godsbewustzijn, ervaar je jezelf werkelijk als schepper van al je ervaringen. In het diepst van je hart weet je: ik ben dat Goddelijke bewuste Zijn. Op het niveau van je persoonlijkheid wordt je een mede-schepper, iemand waardoor de kosmische creatieve intelligentie zich kan uitdrukken en manifesteren.

In Kosmisch bewustzijn heb je je Zelfervaring gestabiliseerd: je bent jezelf geworden in alle omstandigheden. Dan, in Godsbewustzijn ervaar je dan ook dat het leven letterlijk “van Zelf” gaat!
Alle vorm van strijd en moeite doen is uit je persoonlijkheid verdwenen. Je doet minder, maar je bereikt meer! Dit is omdat je nu de ondersteuning geniet van alle wetten van de matuur. Het is alsof je een Fort veroverd hebt, en de omliggende goud en zilvermijnen verlenen je nu probleemloos toegang!

Na jezelf Ont-Moet te hebben, wordt je leven bevrijd van moeten en zullen! Je leven wordt meer en meer een spelen! Steeds minder loop je de kans. Dat je het leven, dat van nature een spel is van de kosmische creatieve intelligentie, al te serieus neemt! Op het niveau van Godsbewustzijn werkt de wet van aantrekking, omdat je systeem vrij is van weerstanden, en omdat jouw wens in harmonie is met de wens van God, met de wens van het Universum zelf!

Je ziet in wat er bedoeld wordt met het begrip “Mind over Matter”, daar je dagelijks ervaart hoe de manifeste werkelijkheid reageert op de meest verfijnde impuls van je intentie! Je wordt tegen deze tijd er ook filosofisch van overtuigd, dat Bewustzijn primair is en dat Materie secundair is.

Dan houd je ook op met je zorgen maken over wat dan ook, zelfs over de ontwikkeling van de mensheid! Je weet en ervaart immers hoe het maken van zorgen negatieve ervaringen manifesteert!

Laten we een paar kenmerken van Godsbewustzijn even op een rijtje zetten:
Je bent ontspannen en vol innerlijke zekerheid.
Je bent jezelf in alle omstandigheden;
Je hebt geen dubbele bodems meer; je bent eerlijk en transparant.
Je hebt een vergroot vermogen om te waarderen en te appreciëren.
Je hebt een verfijnde waarneming.
Indien je wilt, kun je leren aura’s waar te nemen en dergelijke.
Je kunt leren te communiceren met fijnstoffelijke wezens, daar je waarneming hemels kan worden.
Je kunt je bewust worden van je vorige levens, en van de vorige levens van andere mensen.
Je kunt leren de Akasha chronieken te lezen.
Je kunt de lichaamstaal van mensen en andere wezens leren te verstaan, dank zij je verfijnde waarneming.
Je kunt voortekenen leren duiden.
Je krijgt inzicht voor Gods plan, en je weet dat er geen toeval bestaat in het hele Universum.
Je voelt een ondersteuning van de natuur in al je ondernemingen.
Je hebt opgehouden te strijden; je werkt met wijsheid en liefde. Je gelooft niet langer in geweld.
Je ervaart elke dag het verschijnsel synchroniciteit: de puzzel van het leven valt meer en meer op zijn plaats.
Je bent ‘in geen ding bezorgd’.

Door de ondersteuning van de Natuur, en door je samenwerking met alle wetten van de natuur, wordt je steeds meer Meester van je Lot. Siddhis ofwel wonderen gaan dan tot de mogelijkheden behoren. De Yoga Sutra van Patanjali heeft geen geheimen meer voor je.

Het leven in Godsbewustzijn is zo vervullend, dat we spontaan en zonder weerstand ons verder ontwikkelen naar het hoogste niveau van het menselijke bewustzijn; de toestand van Yoga: de totale integratie van de individuele ziel met de kosmische ziel: Eenheidsbewustzijn.

Dit is het doel van elke individuele ziel, of hij of zij er nu van bewust is of niet! Eenheidsbewustzijn is de toestand van volledige integratie van het individuele bewustzijn met het kosmische bewustzijn. In deze toestand weten we diep van Binnen; “Aham Brahmasmi” – “Ik Ben Kosmisch bewustzijn, ik ben alles!”

En hoe bereiken we als eenvoudige normale mensen deze hogere bewustzijnstoestanden, inclusief eenheidsbewustzijn? Heel eenvoudig: we hoeven alleen maar de weg van toenemend geluk ze volgen! Volg je Bliss, volg je gelukzaligheid. Doe wat je van binnen uit voelt dat je wilt en moet doen om jezelf trouw te blijven! Alles wat je vreugde verhoogt is een oefening voor Godsbewustzijn en Eenheidsbewustzijn! Want God of de Kosmische Eenheid is niets anders als vreugde en gelukzaligheid!!!

© Drs Frans Langenkamp Ph. D. Cultureel antropoloog en vedanta expert. www.selfrealisation.net Stuur je vragen over dit onderwerp naar

Reageer